Algemene voorwaarden

Product
  • De volgende algemene voorwaarden hebben betrekking op uw gebruik van de Site en bevatten disclaimers op het gebied van garantie en aansprakelijkheid. Lees deze voorwaarden zorgvuldig voordat u de Site gebruikt. U bent wettelijk aan de voorwaarden gebonden, ook als u deze niet leest. Door deze Site te gebruiken wordt aangenomen dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd, op dezelfde wijze als wanneer u een gedrukte versie van deze voorwaarden zou hebben ondertekend. Deze voorwaarden zijn van toepassing telkens wanneer u deze Site gebruikt. Als u deze algemene voorwaarden niet accepteert, mag u de Site niet gebruiken.

   1. Deze MeteoGroup-website, (de "Site") is eigendom van en wordt beheerd door MeteoGroup Ltd (geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk), Vauxhall Bridge Road 292, Londen, SW1V 1AE ("MG"). "MeteoGroup" betekent MG (of enige houdstermaatschappij daarvan) en elke op enig moment bestaande dochteronderneming van MG (of enige houdstermaatschappij daarvan).

   2. Het copyright (inclusief databaserechten) en alle overige intellectuele eigendomsrechten ("Intellectuele eigendomsrechten") in: (i) de diensten die u ter beschikking worden gesteld via de Site, inclusief, maar niet beperkt tot, alle software gebruikt in en/of deel uitmakend van deze diensten (de "Diensten"), en (ii) alle inhoud die wordt weergegeven op of aan u ter beschikking wordt gesteld via de Site, inclusief, maar niet beperkt tot, weergegevens, foto's, grafieken, afbeeldingen, bijschriften bij foto's, grafieken of afbeeldingen en andere tekst (de "Inhoud") en de manier waarop de Inhoud wordt gepresenteerd, wordt weergegeven op of aan u ter beschikking wordt gesteld via de Site, is eigendom van MG of diens licentiegevers, en alle rechten zijn voorbehouden. Namen, afbeeldingen en/of logo's die op de Site worden weergegeven en die dienen ter identificatie van MG, MeteoGroup of enig MeteoGroup-bedrijf of enige andere derde en/of hun producten en diensten, zijn respectievelijk eigendom van MG, MeteoGroup-bedrijven en/of dergelijke derden. Niets in deze algemene voorwaarden zal worden opgevat als de overdracht van enige licentie of enig recht onder enig handelsmerk of patent van MG, enig MeteoGroup-bedrijf of enige derde.

   3. De Diensten en de Inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijk gebruik.

   4. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in voorgaande paragraaf 3, mogen de Diensten en de Inhoud niet voor enig doel worden gebruikt of opgeslagen, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MG en onder voorwaarde van door MG gestelde bepalingen ten aanzien van een dergelijk gebruik, inclusief, maar niet beperkt tot, het door u vooraf schriftelijk op de hoogte stellen van MG over het beoogde gebruik van de Inhoud (tegelijk met enige andere informatie met betrekking tot dat gebruik die MG redelijkerwijs vereist) en het betalen van de betreffende copyright- en/of gebruiksvergoedingen aan MG. Het volgende is bovendien niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MG: (i) het opnemen van een link vanaf enige andere website of internetdienst naar (een gedeelte van) de Site, de Diensten of de Inhoud, met uitzondering van een link van enige andere website/internetdienst naar de homepage van de Site, en (ii) het respectievelijk aanpassen, bewerken, framen of modificeren van (een deel van) de Site, de Diensten of de Inhoud.

   5. Hoewel alles in het werk wordt gesteld de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van de Diensten en de Inhoud te waarborgen, kan MG de beschikbaarheid van de Diensten of de Inhoud niet garanderen en kan MG evenmin de juistheid van de Diensten of de Inhoud garanderen; MG wijst alle verantwoordelijkheid af voor enig gebruik van de Diensten of van enig deel van de Inhoud en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daarvan het gevolg is (met uitzondering van direct door u geleden schade voor zover deze het gevolg is van nalatigheid of het opzettelijk in gebreke blijven van MG) voor zover het MG van rechtswege is toegestaan dergelijke aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken. In geen enkel geval is MG ten opzichte van u aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, vertragingen of andere zaken van gelijksoortige aard die het gevolg zijn van omstandigheden waarover MG geen controle heeft.

   6. U erkent dat de Intellectuele eigendomsrechten in bepaalde software, diensten en andere informatie die deel uitmaakt van de Diensten en de Inhoud respectievelijk eigendom zijn van derden en u stemt ermee in gebonden te zijn aan enige door deze derden opgelegde beperkingen en te garanderen dat u, waar van toepassing, afspraken over copyright en/of andere afspraken rechtstreeks met dergelijke derden zult maken.

   7. De Site kan links bevatten naar verschillende websites die worden beheerd door derden waarover MG geen zeggenschap heeft. MG geeft daarom geen enkele garantie en accepteert geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud, producten of diensten die op zulke websites beschikbaar zijn of ten aanzien van de activiteiten van dergelijke derden. Contacten met adverteerders en handelaren die hun oorsprong vinden in het gebruik van de Site komen volledig voor uw eigen risico.

   8. De licentie die MG u heeft toegekend voor het gebruik van de Site, de Diensten en/of de Inhoud wordt automatische beëindigd als u inbreuk maakt op deze algemene voorwaarden.

   9. Behalve bij een frauduleuze precontractuele onjuiste voorstelling van zaken omvatten deze algemene voorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en MG met betrekking tot uw gebruik van de Site, de Diensten en de Inhoud. Deze overeenkomst valt onder de Engelse wetgeving. U stemt ermee in u te schikken naar de jurisdictie van de Engelse rechtbanken.